Regulamin szkoleń

O SZKOLENIU.

 1. Organizatorką szkolenia jestem ja,  Elżbieta Szymanek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Peace & Law Elżbieta Szymanek z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kramarskiej 13/1
 2. Szkolenia realizuję w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń, które określają wynagrodzenia, program, termin oraz miejscowość szkolenia, dostępnej pod adresem: https://peaceandlaw.pl/szkolenie-prawa-autorskie-dla-pracownikow-i-freelancerow/
 3. Cena szkolenia jest wartością netto i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat, serwis kawowy oraz obiad. Opłata nie obejmuje ewentualnych dodatkowych kosztów takich jak dojazd, parking, zakwaterowanie etc.
 4. Informacja o organizowanych Szkoleniach nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

ZAPIS NA SZKOLENIE.

 1. Zapisy na szkolenie odbywają się w sposób opisany poniżej.
 2. Uzupełniasz formularz dostępny na stronie szkolenia, akceptujesz regulamin i wysyłasz
 3. W ciągu 24 h od zgłoszenia przesyłam Ci potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres email podany w formularzu wraz prośbą o dane do faktury
 4. Po otrzymaniu danych wystawiam fakturę pro forma. Faktura VAT zostanie wystawiona natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.
 5. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność zaksięgowania wpłat. Po zaksięgowaniu wpłaty zostaniesz wpisany na listę uczestników Szkolenia.
 6. Najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia dostaniesz ode mnie mailowo dodatkowe informacje organizacyjne dotyczące szkolenia.

PROMOCJA BLACK FRIDAY.

 1. W dniach 22-28 listopada 2019 r. obowiązuje promocja BLACK FRIDAY.
 2. Promocja polega na tym, że osoby, które dokonają zapisu na szkolenie w dniach oznaczonych powyżej, dostaną wzór umowy na przeniesienie praw autorskich gratis.
 3. Aby skorzystać z promocji muszą dodatkowo zostać spełnione następujące warunki: szkolenie musi się odbyć oraz uczestnik, który dokonał zapisu w oznaczonych dniach, musi wziąć w nim udział.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie. Uczestnik nie ma wtedy prawa żądać umowy o przeniesienia praw autorskich.
 5. Uczestnik szkolenia otrzyma wzór umowy o przeniesienia praw autorskich w terminie 7 dni od daty uczestnictwa w szkoleniu.

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA.

 1. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie będziesz mógł uczestniczyć w szkoleniu zwrócę Ci jego wartość wg zasad opisanych poniżej.
 2. Rezygnacja ze szkolenia do dwóch tygodni przed jego planowaną datą – zwracam 100% wartości szkolenia.
 3. Rezygnacja ze szkolenia do tygodnia przed jego planowaną datą – zwracam 50% wartości szkolenia.
 4. Rezygnacja ze szkolenia na mniej niż tydzień przed jego planowaną datą lub nie wzięcie w nim udziału – niestety nie będę mogła CI zwrócić opłaty za szkolenie.
 5. Żeby nie było wątpliwości – termin oznaczony w tygodniach kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada dniu, na które wyznaczone jest szkolenie
 6. Rezygnacja ze szkolenia odbywa się poprzez przesłanie mi informacji mailowej na adres “kontakt@peaceandlaw.pl
 7. Pamiętaj, że nie ma żadnego problemu w tym, żeby w swoje miejsce wyznaczyć innego uczestnika bez żadnych dodatkowych opłat aż do chwili rozpoczęcia szkolenia. Osoba wyznaczona dokonuje zgłoszenia przez stronę szkolenia, z adnotacją w uwagach o zamianie osób, z podaniem nazwiska osoby zamienianej.
 8. Jeśli jesteś uprawniony do zwrotu wartości szkolenia (w jakiejkolwiek części), zwrot pieniędzy wraz z odpowiednim dokumentem księgowym dostaniesz w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia rezygnacji. 

KONSUMENCI.

 1. Postanowienia powyższego punktu (“rezygnacja ze szkolenia”) nie dotyczą Konsumentów (tzn. uczestnictwo w Szkoleniu nie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą), 
 2. Konsumenci, w przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu są zobowiązani do zapłaty kwoty faktycznie poniesionych przeze mnie kosztów związanych z udziałem w Szkoleniu.
 3. Ponadto, jako Konsument masz prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem (dla zachowania sprawności komunikacji polecam zrobić to na adres e-mail kontakt@peaceandlaw.pl). Przykładowy formularz odstąpienia otrzymasz ode mnie w mailu potwierdzającym zapis na szkolenie.
 4. W razie odstąpienia od umowy, niezwłocznie poinformuję Cię o jego otrzymaniu oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwrócę uiszczoną należność maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.
 5. Jako konsument tracisz prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli termin Szkolenia przypada przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia od Umowy a także wtedy, gdy weźmiesz udział w Szkoleniu, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

ZMIANY LUB ODWOŁANIE SZKOLENIA.

 1. Zastrzegam możliwość zmiany  terminu Szkolenia bądź jego odwołania, w tym w szczególności w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidziałam dla danego Szkolenia.
 2. O zmianie terminu Szkolenia poinformuję Cię nie później niż na 3 dni przed jego terminem. Możesz wtedy według swego uznania żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Szkolenie (którego dokonam w ciągu trzech dni roboczych) bądź wziąć udział w Szkoleniu w zmienionym terminie (jeśli uda się nam taki ustalić.)
 3. W przypadku odwołania Szkolenia, zwrócę Ci opłatę za Szkolenie w całości w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania Cię o odwołaniu Szkolenia.
 4. To się nie powinno wydarzyć, ale zastrzegam sobie też prawo do zmiany programu Szkolenia, o czym poinformuje Cię najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed ustalonym terminem Szkolenia. W takim przypadku możesz zrezygnować z udziału w Szkoleniu za zwrotem uiszczonej opłaty.
 5. Co ważne, nie ponoszę odpowiedzialności za szkodę powstałą po Twojej stronie w związku z odwołaniem lub zmianą terminu Szkolenia.

DANE OSOBOWE.

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jestem ja – Elżbieta Szymanek, czyli Organizator. Nie wyznaczyłam inspektora ochrony danych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 3. Twoje Dane osobowe są przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji Umowy, organizacji i realizacji Szkolenia, komunikacji z Tobą, w tym przesłania materiałów szkoleniowych i wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Z pewnością nikomu nie będę użyczać ani sprzedawać Twoich danych osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na szkolenie.
 5. Pamiętaj, że zawsze masz dostęp do swoich danych osobowych, możesz żądać ich poprawiania lub usunięcia. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarłam w Polityce Prywatności.
 6. Pamiętaj, że zastrzegam sobie prawo do rejestrowania przebiegu Szkolenia (sesje fotograficzne, video). Żebym nie musiała zbierać na wszystko osobnej zgody postanowiłam, że akceptując ten regulamin jednocześnie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie wizerunku w moich materiałach informacyjnych i promocyjnych. Jeśli sobie tego nie życzysz, to musisz mi to zgłosić mailowo najpóźniej na jeden dzień przed zaplanowanym Szkoleniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania lub wątpliwości, skontaktuj się ze mną pod numerem 665082763 lub mailowo elzbieta.szymanek@peaceandlaw.pl