Regulamin sprzedaży.

Cześć! Dziękuję za zainteresowanie zakupami w moim sklepie, tak okazane zaufanie naprawdę wiele dla mnie znaczy:)

Jeśli nie jesteś tu po zakupy ale po regulamin (o zgrozo, zdarzają się takie przypadki!) to pamiętaj, że ten regulamin jest objęty prawami autorskimi i jego kopiowanie czy używanie jego fragmentów jest bezwzględnie zabronione. Robiąc to narażasz się na odpowiedzialność odszkodowawczą!

1. Definicje

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca / Usługodawca – Elżbieta Szymanek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Peace & Law Elżbieta Szymanek z siedzibą przy ul. Św. Marcin 29/8 w Poznaniu (61-806), NIP 6172163240, adres poczty elektronicznej: kontakt@peaceandlaw.pl , telefon 665082763
 2. Sklep – serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację  produktów, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość oraz dostęp do treści cyfrowych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://peaceandlaw.pl/
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę Sprzedaży.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, uzewnętrznione przez niego za pośrednictwem elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym, złożone w sposób umożliwiający identyfikację Kupującego, produktów mających stanowić przedmiot umowy zawartej na odległość, sposobu dostawy, metody płatności oraz ceny sprzedaży.
 10. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, do momentu wydania Produktu Klientowi. 
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży
 12. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prowadzonego pod adresem https://peaceandlaw.pl/
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający  przegląd wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, a także umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości i wartości Produktów oraz sposobu i kosztów dostawy.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, treść cyfrowa (w szczególności w postaci dokumentów, ebooków, kursów online) będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Sprzedawcą a Klientem. 
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 16. Przedsprzedaż – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, realizowana z wyprzedzeniem w odniesieniu do wykonania i dostarczenia Produktu, której warunki Sprzedawca każdorazowo  określa w paragrafie „przedsprzedaż” w niniejszym Regulaminie.
 17. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 18. Lead Magnet – Treści cyfrowe (w tym Newsletter) dostarczane w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Lead Magnet
 19. Newsletter – Lead magnet, który dostarczany jest w sposób ciągły i polega na nieodpłatnym przesyłaniu treści handlowych, promocyjnych i edukacyjnych przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 20. Umowa o dostarczenie Lead Magnet (zamiennie używane także jako Umowa LM) – Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w zamian za dane osobowe, której warunki zostały opisane w paragrafie zatytułowanym “Lead Magnet”, zgodnie z którą Sprzedawca dostarcza klientowi Lead Magnet w zamian za podanie przez niego danych osobowych w formie imienia oraz adresu e-mail.
 21. Centrum Rozliczeniowe – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego lub płatności kartą płatniczą.

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) ogólne warunki korzystania ze Sklepu,

b) zasady składania Zamówień w Sklepie,

c) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną,

d) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2. Sklep internetowy pod adresem internetowym https://peaceandlaw.pl/sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem a Elżbietą Szymanek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Peace & Law Elżbieta Szymanek z siedzibą przy ul. Kramarskiej 13/1 w Poznaniu (61-765), NIP 6172163240. 

3. Sprzedawca świadczy usługi na terytorium Polski. Klient chcący dokonać zakupu w Sklepie i mający miejsce zamieszkania lub stałego wykonywania działalności gospodarczej czy siedziby poza terytorium Polski proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.

4. Autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych na stronach Internetowych Sklepu a także  elementów graficznych Sklepu, ich układu, kompozycji, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Sprzedawcy.  bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych. 

5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@peaceandlaw.pl, a także telefonicznie pod numerem 665082763 oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.2. Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca umożliwia także kontakt przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebooku @peaceandlaw.pl , profil na Instagramie @peaceandlaw.pl, profil na LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/el%C5%BCbieta-szymanek-414836ab/) Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania w godzinach funkcjonowania sklepu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 18.

6. Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej https://peaceandlaw.pl w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego. 

7. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie opinie o Produktach ujawnione na stronach Sklepu a także opinie opublikowane przez Sprzedawcę w social mediach Sklepu pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy zakupili produkt w Sklepie. Opinie od Klientów pozyskujemy poprzez wysyłanie zapytań do Klientów Sklepu z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupionego produktu,

3. Zasady Korzystania ze Sklepu

1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet
 2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge  – zaktualizowane do najnowszych wersji
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
 5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768

3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 3.2. Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:

 1. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jej elementy techniczne,
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie wyłącznie dla własnego użytku osobistego, 
 4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 3.4. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.

6. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Produktu. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

7. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

8. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

4. Zasady Korzystania z treści cyfrowych.

1. Część Produktów udostępnionych w sklepie (wzory pism, ebooki, dostępy do treści online) stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Wzory pism udostępniane są pliku ZIP i zapisane w formacie .doc oraz .odt, są edytowalne i opatrzone komentarzami. 

3. Dla komputerów z systemem macOS, po ściągnięciu do pamięci komputera plik .doc otwiera się bez problemu, jest edytowalny i komentarze są widoczne. Na komputerach z oprogramowaniem windows – jeśli pełen pakiet Office nie jest aktywny, można korzystać bezpłatnie z dokumentu w wersji online logując się na stronie office.com (link powinien pojawić się na żółtym pasku u góry dokumentu). Bez aktywnego pakietu i bez logowania się na stronie office.com możliwe jest tylko przeglądanie treści i kopiowanie, bez możliwości edycji. Dla formatu .odt. wystarczy otworzyć plik za pomocą Open Office lub jego odpowiedników.

4. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pobranego Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@peaceandlaw.pl.

5. W ramach umowy zawartej z Klientem, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. 

6. Wzory pism są tak skonstruowane, że Klient na podstawie zamieszczonych komentarzy samodzielnie dokonuje potrzebnych edycji. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktów, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

7. Treści cyfrowe udostępniane w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Dozwolone jest korzystanie z nich wyłącznie na własny użytek. Komercjalizowanie lub dalsze udostępnianie Produktów stanowi naruszenie praw autorskich. W przypadku chęci komercyjnego wykorzystania Produktów proszę skontaktować się ze Sprzedawcą pod adres kontakt@peaceandlaw.pl.

8. Sprzedawca zapewnia aktualizacje Treści cyfrowych. Aktualizacje te nie są niezbędne do zachowania ich zgodności z Umową, ale stanowią nieodpłatną usługę posprzedażową objętą Umową. Przez aktualizacje rozumie się w szczególności zapewnianie zaktualizowanej dokumentacji w przypadku zmian prawa. Aktualizacje przez rok od daty zawarcia Umowy zapewniane są nieodpłatnie. Po upływie tego okresu Sprzedawca zapewnia aktualizacje w cenie określonej w dedykowanej ofercie. Sprzedawca odpowiada za zgodność z Umową aktualizacji przez czas ich dostarczania.

5. Usługi elektroniczne.

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na produkty a także korzystania z formularza kontaktowego i usługi newslettera. 

2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

3. Usługa Newslettera udostępnia możliwość zapisania się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku anulującego subskrybcję w treści otrzymywanych maili.

5. Usługa Formularza Kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.

6. Wskazane w punkcie 5.1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w szczególności przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, koniecznością modernizacji, czy rozbudowy Sklepu.

8. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub drogą mailową (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1.1. Regulaminu). W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

6. Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia. Klient składa zamówienie poprzez stronę internetową https://peaceandlaw.pl/ po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

3. Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną, oraz określając jego ilość. Klient kompletuje zamówienie korzystając z Koszyka i podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

4. W trakcie składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płącę” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru oraz jego ilości, a także ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny. 

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, 

c) metody płatności,

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie wybranego przez Klienta Produktu, a Klientowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

8. Zakupiony przez Klienta Produkt zostanie wysłany Klientowi na adres email podany w czasie składania Zamówienia, w którym znajdować się będzie link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu. Klient ma także możliwość pobrania Produktu ze strony z potwierdzeniem dokonania Zakupu, bezpośrednio po dokonaniu płatności. Moment pobrania Produktu jest momentem dostarczenia Produktu w całości. Sprzedawca utrzymuje możliwość pobrania Treści cyfrowej przez czas nie krótszy niż 2 lata od momentu zakupu Treści Cyfrowej, z zastrzeżeniem, że zakupiony Produkt będzie możliwy do pobrania wyłącznie do czasu, kiedy nie pojawi się jego nowa wersja (np. z uwagi na zmiany wprowadzone w Produkcie). W takiej sytuacji nie ma możliwości pobrania Produktu w zakupionej wersji.

9. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia (dot. płatności tradycyjnym przelewem bankowym). Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

10. W przypadku gdy pomimo dokonania płatności Klient nie otrzyma Produktu w czasie określonym w punkcie 8 Regulaminu, Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedawcą na dane podane w punkcie 1.1.1. Regulaminu. Przed skontaktowaniem Sprzedawca zaleca sprawdzenie folderu SPAM i innych powiadomień w skrzynce odbiorczej.

11.  Na każde zamówienie wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca.

7. Cena 

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.

3. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności Koszyka o nazwie “wprowadź kod” na etapie składania zamówienia. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta “kupuję i płącę”. 

8. Płatność i Realizacja Zamówień

1.  Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone:

a) z góry – płatne bezpośrednio na konto Sklepu za pośrednictwem systemu TPAY (przelew elektroniczny, płatność BLIK, Twisto, Raty)

b) z góry – tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności tradycyjnym przelewem bankowym, Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za zamówiony Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności obsługiwanych przez zewnętrzny system płatności TPAY, Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi niezwłocznie po potwierdzeniu przez ten podmiot dokonania pełnej płatności przez Klienta.

4. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 8.2. lub 8.3. Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Klienta – może on odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.

5. Sprzedawca wystawia faktury Vat, zgodnie z zapisem punktu 6.11. niniejszego Regulaminu.

6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego TPAY. Usługi te świadczy Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy ul. Św. Marcin 73/6 w Poznaniu (61-808).

9. Reklamacje (niezgodność z umową)

1. Sprzedawca dostarcza Treści cyfrowe zgodne z Umową. Jeśli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do jej zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta. 

2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, Sprzedawca odpowiada przez okres dostarczania Treści cyfrowych. Niezgodność Treści cyfrowej z Umową występuje jeśli:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji Treści cyfrowej są niezgodne z Umową,
 2. Treść cyfrowa nie jest przydatna do szczególnego celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to cel Sprzedawca zaakceptował,
 3. Treść cyfrowa nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 4. Treść cyfrowa nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla tego rodzaju Treści cyfrowych i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, 
 5. Treść cyfrowa nie została dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,
 6. Treść cyfrowa nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem Umowy.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia. W przypadku dostarczania Treści cyfrowej w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczana, domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 3 powyżej nie mają zastosowania.

5. W przypadku niezgodności Treści cyfrowej z Umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Treści cyfrowej do zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

6. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z ust. 5 zdanie 2 powyżej,
 2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
 3. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową,
 4. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową,
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności treści cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest istotny.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy z uwagi na niezgodność z Umową Sprzedawca:

 1. nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta z niej faktycznie korzystał,
 2. jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy,
 3. dokona zwrotu należności wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny,
 4. dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Reklamację dotyczącą niezgodności Treści cyfrowej z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.

11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe. 

12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

11.  Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, także dla produktów objętych przedsprzedażą, rozpoczyna się od momentu otrzymania maila potwierdzającego zawarcie Umowy. Punkt 11.2 stosuje się. 

2. W przypadku produktów, które stanowią treści cyfrowe (np. wzory dokumentów, ebooków, dostęp do treści online), jeśli Klient o którym mowa w ustępie 1 powyżej, zażąda dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy (jeśli zatem chcesz mieć możliwość odstąpienia od umowy, nie możesz pobrać treści cyfrowych przed upływem 14 dni od momentu opłacenia zamówienia, dopiero po tym terminie).

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w stosunku do Przedsiębiorców.

4. Klient o którym mowa w ustępie 1 powyżej, realizuje prawo odstąpienia od umowy na przykład poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: ul. Kramarska 13/1, 61-765 Poznań lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@peaceandlaw.pl. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać, na ostatniej Stronie niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

12. Przedsprzedaż

1. Wszystkie warunki dotyczące robienia zakupów w Sklepie Sprzedawcy są takie same zarówno dla produktów objętych jak i nieobjętych przedsprzedażą, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

2. Zakupiony przez Klienta Produkt w przedsprzedaży zostanie wysłany Klientowi na adres email podany w czasie składania Zamówienia, dopiero po wprowadzeniu Produktu do Sklepu w ramach normalnej Sprzedaży. Szacowany czas na wprowadzenie produktu do normalnej Sprzedaży Sprzedawca określa w opisie produktu objętego przedsprzedażą (data premiery produktu).

3. Sprzedawca poinformuje Klienta w korespondencji email, że Produkt zakupiony w przedsprzedaży jest gotowy do pobrania. W korespondencji email znajdować się będzie link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu.

4. W przypadku gdyby Sprzedawca nie wywiązał się z terminu, w którym produkt zakupiony w przedsprzedaży miał się ukazać w normalnej sprzedaży i tym samym być gotowy do pobrania przez Klienta, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od przewidywanej daty premiery produktu. Z tytułu odstąpienia od umowy w wyżej wymienionych okolicznościach Klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub rekompensaty, w tym również odsetek.

5. Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu należności przy pomocy takich samych środków, przy pomocy których Klient dokonał zakupu.

13. Lead Magnets i Newsletter.

 1. Sprzedawca umożliwia zawieranie Umów o dostarczenie Lead Magnet na zasadach uregulowanych w niniejszym paragrafie.
 2. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Lead Magnet Sprzedawca rozumie zarówno nieodpłatne Treści cyfrowe w postaci pdf jak i kursy email, a także Treść cyfrową w postaci Newslettera.
 3. Zawarcie Umowy o dostarczenie Lead Magnet w postaci nieodpłatnych pdf oraz kursów email, polega na dostarczeniu nieodpłatnej Treści Cyfrowej zgodnie z jej opisem a następnie na dostarczeniu Newslettera, przez czas nieokreślony, aż do momentu wypowiedzenia Umowy LM.
 4. Sprzedawca dostarcza Lead Magnet niezwłocznie po zawarciu Umowy LM, czyli po podaniu danych osobowych, akceptacji checkboxa i kliknięciu przycisku wyślij a następnie otrzymaniu przez Klienta maila potwierdzającego zapis na Lead Magnet lub zapis na Newsletter. Jeśli email z Lead Magnet lub email potwierdzający zapis na Newsletter nie przyjdzie niezwłocznie po zapisie, Klient proszony jest o sprawdzenie zawartości SPAMu a w razie problemów technicznych proszony jest kontakt ze Sprzedawcą.
 5. Lead Magnets w postaci .pdf zostanie dostarczony w formie .pdf, który otwiera się na komputerach, tabletach i smartfonach. Lead Magnet w postaci kursu email będzie dostarczany na adres email podany podczas zapisu. Newsletter będzie dostarczany drogą elektroniczną w formie maila na adres email podany podczas zapisu. Jeśli określony Lead Magnet potrzebuje specjalnego oprogramowania do sprawnego działania, informacja o tym pojawi się każdorazowo przy opisie danego Lead Magnet.
 6. Sprzedawca nie zapewnia aktualizacji dla Lead Magnets, z uwagi na to że nie są one niezbędne dla zachowania zgodności Lead Magnet z Umową LM.
 7. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję w treści maila. Dane osobowe udostępnione celem zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi Newslettera a także na potrzeby archiwizacji w celu możliwości wykazania faktu zawarcia przez Klienta w przeszłości Umowy LM.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Lead Magnet, Klient wzywa go do jego dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Lead Magnet niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od Umowy LM. Klient może odstąpić od tej umowy także bez wzywania do dostarczenia Lead Magnet. Odstąpienie od Umowy od dostarczenie Lead Magnet następuje poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.
 9. Sprzedawca odpowiada za zgodność Lead Magnet z Umową LM wg następujących zasad:
  a) dla Lead Magnet dostarczanych w sposób jednorazowy lub częściami – w momencie ich dostarczenia, tj. umożliwienia dostępu do Treści cyfrowej (pobranie, udostępnienie linku z dostępem do platformy/konta etc), przez okres dwóch lat od tego momentu,
  b) w przypadku Lead Magnet dostarczanych w sposób ciągły – przez cały okres dostarczania Lead Magnet.
 10. Jeżeli Lead magnet jest niezgodny z Umową LM, Klient może żądać doprowadzenia do jego zgodności z Umową LM.
 11. Niezgodność Lead Magnet z Umową LM występuje jeśli:
  -opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Lead Magnet są niezgodne z Umową LM,
  -Lead Magnet nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości, bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Lead Magnet dostępnych na rynku i których Klient może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Lead Magnet oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę,
  -Lead Magnet nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
  -Lead Magnet nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  -Lead Magnet nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,
  -Lead Magnet nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Klientowi przed zawarciem Umowy LM.
 12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Lead Magnet, istniał w chwili jego dostarczenia. W przypadku dostarczania Lead Magnet w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową LM miały być dostarczany domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM wystąpił w tym czasie.
 13. Klient ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Lead Magnet z Umową LM wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 12 powyżej nie mają zastosowania.
 14. W przypadku niezgodności Lead Magnet z Umową LM Klientowi przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Lead Magnet do zgodności z Umową LM. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową LM jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 15. Sprzedawca doprowadza Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową LM, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM ponosi Sprzedawca.
 16. Z uwagi na to, że Umowa o dostarczenie Lead Magnet jest nieodpłatna, Klient nie może żądać obniżenia ceny. Może natomiast odstąpić od Umowy jeżeli:
  -Sprzedawca odmówił doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM zgodnie z ust. 14 zdanie 2 powyżej,
  -Sprzedawca nie doprowadził Lead Magnet do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową LM wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta,
  -brak zgodności Lead Magnet z Umową LM występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową LM,
  -brak zgodności Lead Magnet z Umową LM jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM,
  z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 17. Reklamację dotyczącą niezgodności Lead magnet z Umową LM można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy.
 18. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na podany przez niego adres e-mail.
 19. Dla Lead Magnet w postaci Newslettera, Sprzedawca zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak zmiana strategii Newslettera, ulepszenie go, dostosowanie go do aktualnego kierunku rozwoju działalności Sprzedawcy, podjęcie działań prowadzących do wzrostu liczby użytkowników, może dokonać zmiany w Newsletterze. Sprzedawca w takim wypadku informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany podczas zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Newslettera, może on w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link “anuluj subskrypcję” zawartym w treści maila.
 20. Dla Lead Magnet, które pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników takiego Lead Magnet, w przypadku odstąpienia od Umowy LM w związku z niezgodnością Lead Magnet z umową, Sprzedawca nie będzie wykorzystywać danych innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, z wyjątkiem treści, które:
  -są użyteczne wyłącznie w związku treścią cyfrową stanowiącą ten Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;
  -dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;
  -zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  -zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi osobami, które nadal mogą z nich korzystać.
 21. Sprzedawca udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt a-c powyżej.
 22. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym celu wystarczy złożyć oświadczenie Sprzedawcy (w jakiejkolwiek formie na dane kontaktowe Sprzedawcy) lub kliknąć w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego maila wysłanego w ramach Newslettera. Sprzedawca wypowiada Umowę o dostarczenie Lead Magnet bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Klient nie wykazuje żadnej aktywności związanej z Newsletterem, przez które rozumie się nieotwieranie maili wysyłanych przez Sprzedawcę przez czas dłuższy niż 6 miesięcy. W tym celu Sprzedawca przed złożeniem takiego wypowiedzenia wysyła Klientowi zapytanie o chęć kontynuowania Umowy o dostarczanie Lead Magnet. Brak odpowiedzi na takiego maila lub brak otwarcie takiego maila w terminie 3 dni od jego wysłania skutkuje wypowiedzeniem Umowy LM przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym.

14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

15. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie https://peaceandlaw.pl/

16. Postanowienia końcowe.

1. W Sklepie umowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Internetu może wiązać się z ryzykiem poniesienia szkody na skutek zagrożeń występujących w Internecie, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie (w tym również do pobrania w formacie PDF). Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2023.

Przykładowe OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

…………………………………………                                            

…………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………..

Data zawarcia umowy (data zakupu):……………………………………….

POBIERZ REGULAMIN TUTAJ