Regulamin sprzedaży.

1. Definicje

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca / Usługodawca – Elżbieta Szymanek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Peace & Law Elżbieta Szymanek z siedzibą przy ul. Kramarskiej 13/1 w Poznaniu (61-765), NIP 6172163240, adres poczty elektronicznej: kontakt@peaceandlaw.pl , telefon 665082763
 2. Sklep – serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację  produktów, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość oraz dostęp do treści cyfrowych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://peaceandlaw.pl/
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę Sprzedaży.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, uzewnętrznione przez niego za pośrednictwem elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym, złożone w sposób umożliwiający identyfikację Kupującego, produktów mających stanowić przedmiot umowy zawartej na odległość, sposobu dostawy, metody płatności oraz ceny sprzedaży.
 10. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, do momentu wydania Produktu Klientowi. 
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży
 12. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prowadzonego pod adresem https://peaceandlaw.pl/
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający  przegląd wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, a także umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości i wartości Produktów oraz sposobu i kosztów dostawy.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, usługa lub treść cyfrowa (w szczególności w postaci dokumentów, ebooków, kursów online) będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Sprzedawcą a Klientem. 
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 16. Przedsprzedaż – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, realizowana z wyprzedzeniem w odniesieniu do wykonania i dostarczenia Produktu, której warunki Sprzedawca każdorazowo  określa w paragrafie „przedsprzedaż” w niniejszym Regulaminie.
 17. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 18. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 20. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierających informacje między innymi o Produktach, nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie, na podany przez Klients adres e-mail, za jego wyraźną zgodą. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newslettera określa odrębny zapis w Polityce Prywatności udostępniony na stronach internetowych https://www.peaceandlaw.pl/  
 21. Siła wyższa – definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności  pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.
 22. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego
 23. Centrum Rozliczeniowe – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego lub płatności kartą płatniczą.

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) ogólne warunki korzystania ze Sklepu,

b) zasady składania Zamówień w Sklepie,

c) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną,

d) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2. Sklep internetowy pod adresem internetowym https://peaceandlaw.pl/sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem a Elżbietą Szymanek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Peace & Law Elżbieta Szymanek z siedzibą przy ul. Kramarskiej 13/1 w Poznaniu (61-765), NIP 6172163240. 

3. Sprzedawca świadczy usługi na terytorium Polski. Klient chcący dokonać zakupu w Sklepie i mający miejsce zamieszkania lub stałego wykonywania działalności gospodarczej czy siedziby poza terytorium Polski proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.

4. Autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych na stronach Internetowych Sklepu a także  elementów graficznych Sklepu, ich układu, kompozycji, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Sprzedawcy.  bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych. 

5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@peaceandlaw.pl, a także telefonicznie pod numerem 665082763 oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.2. Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. niniejszego Regulaminu. 

6. Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej https://peaceandlaw.pl w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego. 

3. Zasady Korzystania ze Sklepu

1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet
 2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge  – zaktualizowane do najnowszych wersji
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
 5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768

3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 3.2. Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:

 1. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jej elementy techniczne,
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie wyłącznie dla własnego użytku osobistego, 
 4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 3.4. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.

6. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Produktu. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

7. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4. Zasady Korzystania z treści cyfrowych.

1. Część Produktów udostępnionych w sklepie (wzory pism, ebooki, dostępy do treści online) stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Wzory pism udostępniane są pliku ZIP i zapisane w formacie .doc oraz .odt, są edytowalne i opatrzone komentarzami. 

3. Dla komputerów z systemem macOS, po ściągnięciu do pamięci komputera plik .doc otwiera się bez problemu, jest edytowalny i komentarze są widoczne. Na komputerach z oprogramowaniem windows – jeśli pełen pakiet Office nie jest aktywny, można korzystać bezpłatnie z dokumentu w wersji online logując się na stronie office.com (link powinien pojawić się na żółtym pasku u góry dokumentu). Bez aktywnego pakietu i bez logowania się na stronie office.com możliwe jest tylko przeglądanie treści i kopiowanie, bez możliwości edycji. Dla formatu .odt. wystarczy otworzyć plik za pomocą Open Office lub jego odpowiedników.

4. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pobranego Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@peaceandlaw.pl.

5. W ramach umowy zawartej z Klientem, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. 

6. Wzory pism są tak skonstruowane, że Klient na podstawie zamieszczonych komentarzy samodzielnie dokonuje potrzebnych edycji. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktów, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

7. Treści cyfrowe udostępniane w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Dozwolone jest korzystanie z nich wyłącznie na własny użytek. Komercjalizowanie lub dalsze udostępnianie Produktów stanowi naruszenie praw autorskich. W przypadku chęci komercyjnego wykorzystania Produktów proszę skontaktować się ze Sprzedawcą pod adres kontakt@peaceandlaw.pl.

5. Usługi elektroniczne.

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na produkty a także korzystania z formularza kontaktowego i usługi newslettera. 

2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

3. Usługa Newslettera udostępnia możliwość zapisania się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku anulującego subskrybcję w treści otrzymywanych maili.

5. Usługa Formularza Kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.

6. Wskazane w punkcie 5.1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w szczególności przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, koniecznością modernizacji, czy rozbudowy Sklepu.

8. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub drogą mailową (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1.1. Regulaminu). W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

6. Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia. Klient składa zamówienie poprzez stronę internetową https://peaceandlaw.pl/ po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

3. Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną, oraz określając jego ilość. Klient kompletuje zamówienie korzystając z Koszyka i podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

4. W trakcie składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płącę” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru oraz jego ilości, a także ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny. 

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, 

c) metody płatności,

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie wybranego przez Klienta Produktu, a Klientowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

8. Zakupiony przez Klienta Produkt zostanie wysłany Klientowi na adres email podany w czasie składania Zamówienia, w którym znajdować się będzie link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu. Klient ma także możliwość pobrania Produktu ze strony z potwierdzeniem dokonania Zakupu, bezpośrednio po dokonaniu płatności.

9. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia (dot. płatności tradycyjnym przelewem bankowym). Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

10. W przypadku gdy pomimo dokonania płatności Klient nie otrzyma Produktu w czasie określonym w punkcie 8 Regulaminu, Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedawcą na dane podane w punkcie 1.1.1. Regulaminu. Przed skontaktowaniem Sprzedawca zaleca sprawdzenie folderu SPAM i innych powiadomień w skrzynce odbiorczej.

11.  Na każde zamówienie wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca.

7. Cena 

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.

3. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności Koszyka o nazwie “wprowadź kod” na etapie składania zamówienia. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta “kupuję i płącę”. 

8. Płatność i Realizacja Zamówień

1.  Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone:

a) z góry – płatne bezpośrednio na konto Sklepu za pośrednictwem systemu TPAY (przelew elektroniczny lub płatność BLIK)

b) z góry – tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności tradycyjnym przelewem bankowym, Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za zamówiony Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności obsługiwanych przez zewnętrzny system płatności TPAY, Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi niezwłocznie po potwierdzeniu przez ten podmiot dokonania pełnej płatności przez Klienta.

4. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 8.2. lub 8.3. Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Klienta – może on odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.

5. Sprzedawca wystawia faktury Vat, zgodnie z zapisem punktu 6.11. niniejszego Regulaminu.

6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego TPAY. Usługi te świadczy Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy ul. Św. Marcin 73/6 w Poznaniu (61-808).

9. Reklamacje towarów (rękojmia)

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem oraz wobec przedsiębiorcy na prawach konsumenta za wady fizyczne lub prawne Towarów na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. W przypadku wady fizycznej towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia albo został wydany kupującemu w stanie niezupełnym oraz inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.

3. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedawcy jedno z poniższych roszczeń reklamacyjnych:

 1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (Konsument nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.),
 2. żądanie obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie,
 3. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad,
 4. żądanie usunięcia wady.

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. 

5. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe podane w punkcie 1.1.1. Regulaminu, wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

7. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia.

8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.”

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11.  Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, także dla produktów objętych przedsprzedażą, rozpoczyna się od momentu otrzymania maila potwierdzającego zawarcie Umowy. Punkt 11.2 stosuje się. 

2. W przypadku produktów, które stanowią treści cyfrowe (np. wzory dokumentów, ebooków, dostęp do treści online), jeśli Klient o którym mowa w ustępie 1 powyżej, zażąda dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy. (jeśli zatem chcesz mieć możliwość odstąpienia od umowy, nie możesz pobrać treści cyfrowych przed upływem 14 dni od momentu opłacenia zamówienia, dopiero po tym terminie.)

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w stosunku do Przedsiębiorców.

4. Klient o którym mowa w ustępie 1 powyżej, realizuje prawo odstąpienia od umowy na przykład poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: ul. Kramarska 13/1, 61-765 Poznań lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@peaceandlaw.pl. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać, na ostatniej Stronie niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

12. Przedsprzedaż

1. Wszystkie warunki dotyczące robienia zakupów w Sklepie Sprzedawcy są takie same zarówno dla produktów objętych jak i nieobjętych przedsprzedażą, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

2. Zakupiony przez Klienta Produkt w przedsprzedaży zostanie wysłany Klientowi na adres email podany w czasie składania Zamówienia, dopiero po wprowadzeniu Produktu do Sklepu w ramach normalnej Sprzedaży. Szacowany czas na wprowadzenie produktu do normalnej Sprzedaży Sprzedawca określa w opisie produktu objętego przedsprzedażą (data premiery produktu).

3. Sprzedawca poinformuje Klienta w korespondencji email, że Produkt zakupiony w przedsprzedaży jest gotowy do pobrania. W korespondencji email znajdować się będzie link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu.

4. W przypadku gdyby Sprzedawca nie wywiązał się z terminu, w którym produkt zakupiony w przedsprzedaży miał się ukazać w normalnej sprzedaży i tym samym być gotowy do pobrania przez Klienta, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od przewidywanej daty premiery produktu. Z tytułu odstąpienia od umowy w wyżej wymienionych okolicznościach Klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub rekompensaty, w tym również odsetek.

5. Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu należności przy pomocy takich samych środków, przy pomocy których Klient dokonał zakupu.

13. Usługa abonamentu (aktualizacja regulaminu).

1. Usługa „Roczny abonament aktualizacji dla regulaminu e-sklepu”, zwaną dalej „abonamentem”, polega na monitorowaniu zmian prawa mających wpływ na konieczność aktualizacji regulaminu oraz dostarczaniu gotowych rozwiązań w postaci instrukcji wdrożenia zmian, jeśli takie będą konieczne.

2. Usługa abonamentu trwa rok od daty zakupu i płatna jest z góry za cały rok. Przed upływem terminu Sprzedawca kontaktuje się z Klientem z propozycją przedłużenia abonamentu. Usługa ta nie przedłuża się automatycznie.

3. Usługa ta odbywa się wyłącznie poprzez korespondencję mailową, na adres email użyty podczas składania zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia usługi z uwagi na błędny lub nieaktualny adres email Klienta.

4. Głównym elementem usługi jest monitorowanie zmian prawa mających wpływ na konieczność zmiany regulaminu e-sklepu. Sprzedawca nie gwarantuje, że w czasie trwania abonamentu dostarczy maile lub instrukcje, o których mowa w ustępie 1 powyżej. Te, przesyłane są tylko wtedy, kiedy pojawia się konieczność aktualizacji regulaminu.

5. Instrukcja wdrożenia zmian, o której mowa w ustępie 1 powyżej, jest dokumentem, który krok po kroku wyjaśnia jak samodzielnie wprowadzić zmiany do regulaminu. Instrukcja ta zakłada samodzielną pracę Klienta w oparciu o wskazówki i sugestie dostarczone w dokumencie przez Sprzedawcę. Sprzedawca świadczy bezpłatną dodatkową pomoc wyłącznie w kwestiach technicznych związanych z dokumentem, wszelka dodatkowa praca Sprzedawcy wyceniana będzie oddzielnie.

6. Sprzedawca podkreśla, że ze względu na ogromną ilość przepisów wymagających monitoringu usługa ta obejmuje wyłącznie takie dziedziny prawa, które mają wpływ konieczność aktualizacji regulaminu sklepu internetowego.

14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

15. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie https://peaceandlaw.pl/

16. Postanowienia końcowe.

1. W Sklepie umowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Internetu może wiązać się z ryzykiem poniesienia szkody na skutek zagrożeń występujących w Internecie, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie (w tym również do pobrania w formacie PDF). Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10.06.2021.

Przykładowe OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

…………………………………………                                            

…………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………..

Data zawarcia umowy (data zakupu):……………………………………….